بازدید کارکنان کتابخانه مرکزی از شهرک سینمایی غزالی

 

جمعی از کارکنان کتابخانه مرکزی به همراه خانواده هایشان در اردوی یک روزه شهرک سینمایی غزالی در تاریخ پنج شنبه مورخ ۰۲/‏۰۶/‏۹۶‬ شرکت کردند.