بازدید گروه تخصصی دانشگاه "تالین" کشور استونی از کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد

معاون پژوهشی، رییس مرکز مطالعات آسیایی و نیز مدیر گروه ایرانشناسی دانشگاه تالین در تاریخ 16 دی ماه 1396، ضمن بازدید از بخش های مختلف کتابخانه با منابع چاپ سنگی و نسخه های خطی کتابخانه مرکزی آشنا شدند.