برقراری دسترسی آزمایشی به پایگاه Al Manhal

برقراری دسترسی آزمایشی به پایگاه Al Manhal

1394/12/15

 

دسترسی آزمایشی به پایگاه Al Manhal تا 31 مارس 2016 برقرار گشته است. جهت استفاده روی لینک زیر کلیک نمایید:    http://platform.almanhal.com

 

مجموعه های قابل دسترسی عبارتند از:

 

eBooks

 • Business & Economics
 • Educational Science
 • Law
 • Political Science & International Relations
 • Language & Literature
 • History, Geography & Biography
 • Social Sciences
 • Islamic Studies
 • Heritage
 • Contemporary Reference
 • Media & Communication
 • School 6-12

 

eJournals

 • Business & Economics
 • Educational Science
 • Islamic Studies
 • Law
 • Political Science & International Relations
 • Language & Literature
 • History, Geography & Biography
 • Social Sciences
 • Psychology and Philosophy
 • Islamic Banking & Finance
 • Medical
 • Science & Technical
 • Al Ahram

eThesis

 • Academic Dissertations & Thesis

eCluster

 • Islamic Finance Hub
 • Middle East Strategic Studies Online