برقراری دسترسی آزمایشی دانشگاه تهران به پایگاه علمی IEEE

دسترسی آزمایشی دانشگاه تهران به پایگاه علمی IEEE برای مدت یکماه برقرار شده است. 
 
لینک دسترسی به پایگاه:
 
لینک مشاهده فیلم های آموزشی استفاده از پایگاه IEEE: