برقراری دسترسی به MathSciNet

دسترسی به پایگاه MathSciNet برقرار شد

1394/12/25

 

دسترسی به پایگاه MathSciNet برقرارگشته است. علاقمندان می توانند از آدرس http://www.ams.org/mathscinet/ استفاده نمایند.