برقراری دسترسی رایگان به مناسبت هشتادمین سال شروع به چاپ ناشر Taylor & Francis

از طریق لینک زیر می توانید به تمامی ژورنال های قبل از 2015 در شاخه های علوم زیستی، بیوتکنولوژی و بیوشیمی دسترسی داشته باشید. این دسترسی به مناسبت هشتادمین سال شروع به چاپ این ناشر است.

 
این دسترسی تا پایان سال 2016 ادامه خواهد داشت.