نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برقراری دسترسی موقت به Emerald Emerging Markets Case Studies Collection

برقراری دسترسی موقت به Emerald Emerging Markets Case Studies Collection


برقراری دسترسی موقت به Emerald Emerging Markets Case Studies Collection

1391/6/15

دسترسی به Emerald Emerging Markets Case Studies Collection بصورت موقت و به مدت یکماه از تاریخ شنبه 8 سپتامبر لغایت جمعه 5 اکتبر 2012 برقرار گشته است.لینک دسترسی به این مجموعه عبارت است از

http://www.emeraldinsight.com/browse.htm?content=case_studies&issn=2045-0621&subject=100001&show=subs