برنامه کارگاه های آموزشی منابع علمی در پاییز 94

برنامه کارگاه های آموزشی منابع علمی در پاییز 94

1394/06/31

 

برنامه کارگاههای آموزشی منابع علمی که طی پاییز 1394 توسط شرکت نسیم ایمان برگزار می گردد طبق جدول زیر می باشد: