برنامه کارگاه های آموزشی منابع علمی کتابخانه مرکزی به مناسبت هفته پژوهش

برنامه کارگاه های آموزشی منابع علمی کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران به مناسبت هفته پژوهش به شرح جدول زیر می باشد.

جهت ثبت نام مشخصات خود به همراه نام کارگاه مورد نظر را به dss@ut.ac.ir ایمیل نموده و حضور خود را اعلام نمایید.                                                                                                      

به منظور ارزیابی استفاده بهینه از منابع اطلاعات علمی دانشگاه خواهشمند است در نظرسنجی موجود در لینک زیر شرکت فرمایید:

library.ut.ac.ir/questionnaire