برگزاری مراسم یادبود دکتر اصغر مهدوی و دکتر یحیی مهدوی در تاریخ 1397/02/23

مراسم یادبود چهاردهمین سال درگذشت دکتر اصغر مهدوی، استاد برجسته اقتصاد دانشگاه تهران، نسخه شناس و همکار افتخاری کتابخانه مرکزی 
و 
گرامی داشت خاطره دکتر یحیی مهدوی استاد برجسته فلسفه دانشگاه تهران و اهدا کننده کتابخانه شخصی به کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد
 
یک شنبه 23 اردیبهشت 1397. ساعت 15 الی 18