برگزاری نشست تخصصی "تاریخ تدوین کتابهای درسی در ایران" در کتابخانه مرکزی

نشست تخصصی تاریخ تدوین کتابهای درسی در ایران، دیروز 16 دی ماه در کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه تهران با حضور دکتر رسول جعفریان، دکتر منصور صفت گل و استاد معتمدی برگزار شد.
در این جلسه دکتر جعفریان، رییس کتابخانه و استاد گروه تاریخ دانشگاه تهران، با تحلیل چگونگی ورود علوم جدید غربی به ایران در دوره قاجار، بر اهمیت صدها عنوان کتابهای درسی تألیفی و ترجمه ای در دوران قاجار که فرصت چاپ نیافتند تأکید کرد. ایشان پیشنهاد کرد که با توجه به غنای گنجینه کتابهای درسی این کتابخانه، دانشجویان می توانند رسالات و پژوهش های ارزشمندی در این زمینه ارایه کنند.
استاد اسفندیار معتمدی از پیشکسوتان مطالعه درباره ی کتابهای درسی، در این جلسه ضمن ارایه خلاصه ای از روند سیر و تحول تدوین کتابهای درسی، مخاطبان را مولفان مختلف هر دوره آشنا کرد. وی همچنین با تشریح ساز و کار نهادهای آموزشی و زیرمجموعه های مرتبط با تدوین کتابهای درسی،نقش این نهادها از دوره قاجار تا  دوره پهلوی را در نظام آموزشی کشور مورد تحلیل قرار داد.
در ادامه دکتر منصور صفت گل، عضو هیأت علمی گروه تاریخ دانشگاه تهران بر تاریخچه کتابهای درسی حوزه «تاریخ» تمرکز کرد. ایشان پس از تأکید بر اهتمام ایرانیان در آموزش و فراگیری علم تاریخ، نقش سازنده مولفان مختلف از جمله محمدحسین فروغی، محمدعلی فروغی و دکتر اقبال آشتیانی را تشریح کرد.
در پایان دکتر جعفریان به رسم میزبانی، از تمام مخاطبان و به ویژه سخنرانان تشکر کرد و گفت «نشریات دوره قاجار»، «اسناد و عکسهای کمتر دیده شده از دوره انقلاب اسلامی»، و «پایان نامه های قدیمی دانشگاه تهران» موضوع نمایشگاه های آتی کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه تهران خواهد بود.
عکسهای بیشتر را اینجا ببینید.