برگزاری نمایشگاه "ابر بی باران، نمایش کاغذهای ابری" در کتابخانه مرکزی

نمایشگاه "ابر بی باران، نمایش کاغذهای ابری" در تاریخ 1397/07/23 لغایت 1397/08/02 از ساعت 8 الی 15 درمحل کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه تهران برگزار می گردد.