برگزاری نمایشگاه عکس ها و اسناد انقلاب 1357

نمایشگاه عکس ها و اسناد انقلاب1357 منتخب گنجینه کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه تهران از تاریخ یکشنبه 96/11/15 لغایت دوشنبه 96/11/30 در محل کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران برگزار می گردد.