برگزاری نمایشگاه گزیده سالنامه ها و آیین نامه های دانشگاه تهران از زمان تاسیس تا امروز

کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه تهران به مناسبت آغاز سال تحصیلی برگزار می کند: نمایشگاهی از گزیده سالنامه ها، راهنماها، آئین نامه ها، مقررات و گزارشهای مربوط به دانشگاه تهران و دانشکده های آن از زمان تاسیس دانشگاه تا امروز. 
زمان: ۱ تا ۳۰ مهر ۱۳۹۸
مکان: دانشگاه تهران. کتابخانه مرکزی. طبقه همکف