برگزاری نمایشگاه گزیده طرح های معراج شریفی

نمایشگاه گزیده طرح های معراج شریفی در تاریخ هشتم لغایت دوازدهم دیماه ۱۳۹۷، در کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد، دانشگاه تهران برگزار می گردد.
افتتاح نمایشگاه، هشتم دیماه ساعت ۱۴ الی ۱۶ . تالار ایرج افشار ، کتابخانه مرکزی.