برگزاری کارگاه آموزشی Web of Science در تاریخ 1397/02/19

کارگاه آموزشی چهارشنبه 97/02/19 آشنایی با پایگاه اطلاعات علمی Web Of Scienceاست. این پایگاه بیش از 16 هزار مجله علمی ISI را به همراه ضریب تاثیر و رتبه هر کدام از آنها معرفی می کند.
این کارگاه  از ساعت 14 الی 15:30 در طبقه اول کتابخانه مرکزی، کارگاه شماره 3 برگزار می گردد .                                       
به شرکت کنندگان در صورت اخذ مجوز لازم، گواهی شرکت در دوره اعطا خواهد شد.
جهت ثبت نام  مشخصات خود را به dss@ut.ac.ir ایمیل نموده , اعلام حضور فرمایید.
به منظور ارزیابی استفاده بهینه از منابع اطلاعات علمی دانشگاه خواهشمند است در نظرسنجی موجود در لینک زیر شرکت فرمایید:
library.ut.ac.ir/questionnaire