تاکنون 57 هزار رساله،15 هزار نسخه خطی و 4 هزار عکس تاریخی در کتابخانه دیجیتال دانشگاه تهران منتشر شده است

کتابخانه دیجیتال دانشگاه تهران در آدرس utdlib.ut.ac.ir اقدام به انتشار متن بیش از ۵۷ هزار رساله دکتری و پایان‌نامه‌های کارشناسی ارشد کرد. 
همچنین انتشار رایگان تصاویر حدود ۱۵ هزار نسخه خطی با قابلیت دانلود آنها فراهم شده است.
در این وبسایت تعداد بیش از ۴ هزار عنوان عکس تاریخی نیز جهت استفاده پژوهشگران بار گذاری شده است. 
 
جهت راهنمایی استفاده، به آدرس زیر مراجعه شود: