جلسه هیأت امنای موقوفه جمالزاده به دانشگاه تهران برگزار شد

جلسه هیأت امنای موقوفه جمالزاده به دانشگاه تهران با حضور اعضای هیأت امناء آقایان دکتر شکرچی زاده و دکتر جعفریان روز دوشنبه 7 اسفند 1396 در کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه تهران برگزار شد. بر اساس وصیت جمالزاده، هیأت امناء هر ساله مبلغی را برای خرید کتاب به کتابخانه مرکزی اختصاص می دهد. طبق تصویب هیأت امناء مبلغ 300 میلیون ریال در سال 1396 جهت خرید کتاب به کتابخانه مرکزی اهدا شد. کتابخانه مرکزی ضمن طلب آمرزش روح مرحوم جمالزاده، مراتب سپاس خود را از اعضای محترم هیأت امناء اعلام می دارد.