جلسه کمیته ارزیابی شورای هماهنگی کتابخانه های دانشگاه تهران برگزار شد

روز چهارشنبه 18 مهر 1397، جلسه کمیته ارزیابی شورای هماهنگی کتابخانه های دانشگاه تهران، جهت انتخاب کتابخانه نمونه سال 1397 و معرفی در بیست و هفتمین جشنواره پژوهش و فناوری دانشگاه تهران در کتابخانه مرکزی برگزار شد.
بیست و هفتمین جشنواره پژوهش دانشگاه تهران اواخر آذرماه سال جاری در کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه تهران برگزار خواهد شد.