نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

حسابداری

حسابداری


این بخش نسبت به دریافت اعتبارات مورد نیاز کتابخانه براساس برنامه تنظیم شده اعتبارات دانشگاه اقدام و گزارشهای لازم را به مدیریت کتابخانه ارائه می نماید و بر مبنای برنامه پیش بینی شده سالانه کتابخانه که به تایید مدیریت کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد رسیده است اقدامات لازم را بعمل می‌آورد.

 

این بخش در طبقۀ همکف کتابخانه مرکزی قرار دارد.

 

  

  سرپرست بخش: زینب محرمی

  سوابق تحصیلی :  ---------------------------------------------------------------------------

 

  تلفن: 61112952