خرید مجموعه ای از کتاب های چاپ جدید از قم برای کتابخانه مرکزی

مجموعه ای بسیار خوب از کتابهای چاپ جدید عتبه عباسیه و حسینیه و منابع دیگر از قم برای کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد خریداری شد.