خرید و فهرست نویسی 75 عنوان کتاب جدید در حوزه حقوق

 75 عنوان کتاب جدید در حوزه منابع و مراجع حقوقی، توسط کتابخانه مرکزی خریداری شده است. این عناوین به زودی فهرست نویسی شده و در اختیار دانشجویان عزیز و اعضا محترم کتابخانه مرکزی قرار خواهد گرفت.