درباره اسناد موجود در کتابخانه مرکزی دانشگاه و فهرست تازه در حال انتشار

کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه تهران دارای مجموعه ای بالغ بر شصت هزار برگ سند تاریخی است. این اسناد به همراه نسخ خطی در دفتر ثبت نسخه های خطی ثبت شده اند و بخشی از این اسناد در مجموعه فهرست نسخه های خطی دانشگاه تهران به طور مختصر و به صورت مجموعه ای معرفی شده اند. 
از سال ۱۳۷۱ کار فهرست نویسی اسناد کتابخانه مرکزی تحت نظارت خانم دکتر سوسن اصیلی، با تهیه کاربرگه توصیف اسناد آغاز شد و تاکنون چند هزار برگ سند توصیف و فهرست شده اند. ایشان مجلد اول از فهرست اسناد تاریخی دانشگاه تهران را در سال ۱۳۹۴ به چاپ رسانید. این فهرست علاوه بر گونه شناسی اسناد و توصیف ظاهری و محتوایی اسناد با ارائه نمایه هایی که از متن اسناد استخراج شده اند به پژوهشگران یاری می رساند تا اسناد مرتبط با موضوع پژوهش خود را شناسایی و بازیابی کنند. 
 مجلدهای بعدی این سلسله فهرست، که در دست تهیه است، بر سبک و سیاق مجلد اول نظم یافته است و با توجه بر نوع اسناد به توصیف ظاهری و محتوایی سند می پردازد و نمایه هایی از متن اصلی اسناد ارائه می دهد. این اسناد شامل اسناد مالی و اداری خاندان سیف الممالک، سواد نظامنامه اداره امنیه، چندین فرمان از مظفرالدین شاه، سواد چندین عهدنامه بین ایران و کشورهای اروپایی و آمریکایی، مکاتبات غلامحسین غفاری فرمانفرمای فارس، کتابچه جمع و خرج کرمان و بلوچستان، دفتر صورت مخارج سفر به اروپا، کتابچه صورت اسباب و وسایل انبار، کتابچه دستورالعمل مازندران، اسناد خاندان غفاری، کتابچه تعدیات حشمت الدوله و استشهاد و استعلام رعایای عباس آباد و مبارکه ورامین است.
تازه ترین مجلد به کوشش سرکار خانم تقوایی تهیه شده که به زودی منتشر خواهد شد. 
نمونه برخی از اسناد: