دسترسی آزمایشی به منابع الکترونیکی ناشر Gale Cengage برقرار شد

 

دسترسی آزمایشی به منابع الکترونیکی ناشر Gale Cengage از روز شنبه 22 آبان ماه 1395 به مدت یک ماه در موضوعات زیر برای کاربران دانشگاه تهران برقرار شده است.