دسترسی آزمایشی به De Gruyter Online

دسترسی آزمایشی به De Gruyter Online

1393/11/26

 

دسترسی آزمایشی به کتابهای الکترونیکی پایگاه اطلاعاتی De Gruyter Online  به مدت یک ماه برای کاربران دانشگاه تهران برقرار گشته است. علاقمندان می توانند به آدرس http://www.degruyter.com  مراجعه نمایند.