دسترسی به مجموعه نرم افزارهای نور برقرار شد.

دسترسی به قاصدک نور (مجموعه نرم افزارهای نور) برای کاربران دانشگاه تهران فراهم شده است.

https://uni.miz.cloud