دسترسی به کتاب های الکترونیک (ProQuest e-books)

دسترسی به کتاب های الکترونیک (Proquest e-books) برقرار شده است. ایجاد حساب کاربری(account) برای دانلود کتابها الزامی است.

 

برای ایجاد حساب کاربری به لینک زیر مراجعه فرمایید:

http://ebookcentral.proquest.com/auth/lib/tehran-ebooks/newAccount.action