دسترسی دانشگاه تهران به سامانه جستجوی یکپارچه در پایگاه های اطلاعاتی

دسترسی دانشگاه تهران به سامانه جستجوی یکپارچه در پایگاه های اطلاعاتی از طریق EBSCO Discovery Service برای سال 2019 برقرار است.
علاقمندان به آدرس زیر مراجعه فرمایند: