دکتر اکرمی، وزیر اسبق آموزش و پرورش، از کتابخانه مرکزی بازدید کرد

 دکتر اکرمی وزیر اسبق آموزش و پرورش در تاریخ اول دی ماه 1398 از کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه تهران بازدید کرد.

ایشان طی سالهای 63 تا 67 وزیر آموزش و پرورش بودند.