دکتر حسینی معاون آموزشی دانشگاه، از بخش اسناد تاریخ دانشگاه تهران بازدید کرد

آقای دکتر حسینی معاون آموزشی دانشگاه، به همراه آقای دکتر وجگانی در تاریخ پنجم دیماه 1397 از بخش اسناد تاریخ دانشگاه تهران بازدید کردند.

در این دیدار برای انتقال کتابخانه دکتر تاجبخش به کتابخانه مرکزی برنامه ریزی و گفتگو شد.