دکتر رحیمیان و دکتر جعفریان با مسئولان دانشکده ادبیات دیدار و گفتگو نمودند

دکتر رحیمیان معاون پژوهشی دانشگاه تهران به همراه دکتر جعفریان رئیس کتابخانه مرکزی، امروز با مسئولان دانشکده ادبیات دیدار و درباره کتابخانه کهن دانشکده ادبیات و علوم انسانی گفتگو نمودند.