دیدار استاد دکتر محمدرضا شفیعی کدکنی از کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه تهران

استاد دکتر محمدرضا شفیعی کدکنی در تاریخ  22 مردادماه 1397 از کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه تهران بازدید کردند.