دیدار "بنیاد اندیشه افغانستان" با رئیس کتابخانه مرکزی

بنیاد اندیشه افغانستان با دکتر رسول جعفریان، رئیس کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد، در تاریخ 1398/02/15 دیدار و گفتگو کردند.

گفتنی است ۵۳ مجلد کتاب و نشریه نیز توسط بنیاد اندیشه افغانستان به کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران اهدا شد.