دیدار دکتر جلیل تجلیل استاد بازنشسته ی زبان و ادبیات فارسی با دکتر جعفریان ریاست کتابخانه مرکزی

دکتر جلیل تجلیل استاد بازنشسته ی زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تهران و رییس اسبق کتابخانه و مرکز اسناد دانشگاه تهران (1376-1370) در تاریخ 1396/11/28 با دکتر رسول جعفریان ریاست کتابخانه دیدار کرد.