دیدار دکتر رحیمیان معاون پژوهشی دانشگاه تهران با دکتر جعفریان رییس کتابخانه مرکزی

دکتر رحیمیان معاون محترم پژوهشی دانشگاه تهران به همراه دکتر ناصری رییس دفتر ایشان در تاریخ 21 آذرماه 96 از کتابخانه مرکزی بازدید نموده و با دکتر جعفریان رییس کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران  دیدار و درباره برنامه های آتی این کتابخانه گفتگو نمودند.