دیدار ریاست کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران با دکتر شهریاری مدیر مرکز کامپیوتری علوم اسلامی «نور»

دکتر رسول جعفریان "ریاست کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران" با دکتر شهریاری "مدیر مرکز کامپیوتری علوم اسلامی نور"، دیدار و جهت بررسی همکاری های مشترک گفتگو نمودند.