ساعت ارایه خدمات کتابخانه مرکزی در تاریخ شنبه 96/07/15

قابل توجه دانشجویان و مراجعین محترم

با توجه به مراسم آغاز سال تحصیلی دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی که در روز شنبه مورخ  96/07/15  در محل کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد برگزار می گردد، ساعات ارائه خدمات کتابخانه مرکزی درتاریخ مذکور از ساعت 12 به بعد می باشد.

 

روابط عمومی کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد