سلسله کارگاه های آموزشی آشنایی با اصول پژوهش و پایگاه های اطلاعات علمی