سه شماره اخیر فصلنامه علمی تخصصی آرشیو ملی ایران به کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران اهدا شد.

 
این فصلنامه که جزو نشریات تخصصی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران است، هر شماره در سه حوزه ی اصلی مقالاتی را منتشر می کند:
 
الف- مقالات آرشیوی
شامل نوشتارهایی که معمولا به امور مربوط به بایگانی ها می پردازد؛ ماهیت شناسی بایگانی ها، مدیریت بایگانی و نقد عملکرد سازمان ها در قبال بایگانی ها دغدغه ی اصلی مقالات این بخش است.
 
ب- مقالات تاریخی-اسنادی
در این بخش اغلب نوشتارهایی منتشر می شود که بر پایه ی مشاهده و تحلیل اسناد نگاشته شده است، حال ممکن است موضوع مقاله به طور مستقیم با علم سندشناسی در ارتباط باشد یا اصلا به سمت جامعه شناسی تاریخی یا سیاسی معطوف باشد. گفتنی است این بخش معمولا در هر شماره تعداد مقالات بیشتری را در خود جای می دهد.
 
ج- مقالات حفظ و نگهداری
نوشتارهای این بخش در حوزه ی حفاظت و مرمت اسناد و نسخه های خطی است. برخی از مقالات این بخش در شماره های مختلف ترجمه ی مقالات خارجی است و به نظر می رسد هیأت تحریریه در انتخاب این مقالات اولویت را به کاربردی بودن آن می دهند.
 
در تصویر زیر، روی جلد سه شماره ی اخیر که دربرگیرنده ی فهرست مقالات نیز هست، مشاهده می شود.