سه نفر از همکاران کتابخانه مرکزی به افتخار بازنشستگی نائل شدند

همکاران کتابخانه مرکزی خانمها: سریه حمیدیه، کبری کبیر و سکینه حاجی زینلی به افتخار بازنشستگی نائل شدند. مراسم تقدیر از این عزیزان با حضور دکتر جعفریان رئیس کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد و جمعی از همکاران، در تاریخ 1397/12/25 در اتاق شورای کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد برگزار شد.