صد و هشتمین جلسه شورای هماهنگی کتابخانه های دانشگاه تهران برگزار شد

صد و هشتمین جلسه شورای هماهنگی کتابخانه های دانشگاه تهران با حضور دکتر جعفریان در تاریخ 1398/01/24، در کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد برگزار شد.