نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

صفحه روسای پیشین کتابخانه مرکزی

صفحه روسای پیشین کتابخانه مرکزی


 

1 ایرج افشار دکترای تاریخ دانشگاه تهران ( از 1343 تا 1358)
2 اسماعیل حاکمی والا دکترای زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تهران 
3 محمدمهدی جعفری دکترای فرهنگ عربی و علوم قرآنی دانشگاه تهران
4 فیروز حریرچی دکترای زبان و ادبیات عرب  
5 جلیل تجلیل دکترای زبان و ادبیات عرب  
6 علی اکبر عنایتی دکترای کشاورزی، چوب شناسی و صنایع چوب وین  
7 محمدصادق ضیایی دکترای مدیریت دولتی دانشگاه تهران  
8 علی افخمی دکترای زبان شناسی پاریس  
9 فاطمه فهیم نیا دکترای علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه تهران  
10 علی اصغر پورعزت دکترای مطالعات مدیریت اسلامی دانشگاه تهران  
11 رسول جعفریان دکترای تاریخ دانشگاه تهران  

 

1- ایرج افشار - دکترای تاریخ دانشگاه تهران 

( از 1343 تا 1358)

2- اسماعیل حاکمی والا - دکترای زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تهران 

( از 1358 تا 1363)

3- محمدمهدی جعفری  - دکترای فرهنگ عربی و علوم قرآنی دانشگاه تهران

( از 1363 تا 1366) 

4- فیروز حریرچی- دکترای زبان و ادبیات عرب

( از 1366 تا 1370)

5- جلیل تجلیل - دکترای زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تهران

(از 1370 تا 1376)

6- علی اکبر عنایتی - دکترای کشاورزی، چوب شناسی و صنایع چوب وین

( از 1376 تا 1383)

7- محمدصادق ضیایی - دکترای مدیریت دولتی دانشگاه تهران

( از 1383 تا 1385)

8- علی افخمی - دکترای زبان شناسی پاریس

( از 1385 تا 1387)

9- فاطمه فهیم نیا - دکترای علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه تهران

( از 1387 تا 1393)

10- علی اصغر پورعزت - دکترای مطالعات مدیریت اسلامی دانشگاه تهران

( از 1393 تا 1396)

11- رسول جعفریان - دکترای تاریخ دانشگاه تهران

( از 1396 تا کنون)

 

 

( از 1343 تا 1358)