فهرست مدارک پیدا شده در کتابخانه مرکزی تا تاریخ 1400/01/20

به اطلاع می رساند تعدادی کارت ملی، بانکی و دانشجویی در کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران پیدا شده است. لطفا جهت دریافت مدارک ضمن هماهنگی با شماره 61113319، با ارائه مدارک شناسایی معتبر، به امور اداری کتابخانه مرکزی مراجعه کنید.

مشاهده فهرست مدارک پیدا شده در کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران تا تاریخ 1400/01/20                                                                                           

روابط عمومی کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد