فیلم آموزشی پایگاه های Propquest , Clarivate و الزویر

به اطلاع پژوهشگران و دانشجویان محترم می رساند ، فیلم آموزشی پایگاه های Propquest  , Clarivate و کارگاه مقاله نویسی الزویر  که در کتابخانه مرکزی برگزار شده بود، در آدرس زیر قرار گرفت: