مانور مهار آتش برای کارکنان کتابخانه مرکزی برگزار شد.

مانور مهار حریق و آموزش عملی کار با انواع کپسولهای اطفای حریق در تاریخ 1397/10/10 برای کارکنان کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد برگزار شد. در این مانور آموزشهای لازم جهت معرفی، کاربرد و نحوه استفاده از انواع کپسول های اطفاء حریق برای کارکنان کتابخانه ی مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه تهران آموزش داده شد.