متن کامل بیش از 41 هزار پایان نامه ارشد و رساله دکتری در دسترس قرار گرفت

متن کامل بیش از 41 هزار پایان نامه ارشد و رساله دکتری در آدرس
utdlib.ut.ac.ir در دسترس قرار گرفت. 
این مجموعه به مرور کامل خواهد شد.

بر اساس مصوبه هیئت رئیسه دانشگاه، پایان نامه هایی عرضه خواهد که دو سال از دفاع آنها گذشته باشد.
در همین وبسایت تصاویر 12 هزار و 106 نسخه خطی نیز قرار داده شده که بهتر است از طریق شماره نسخه جستجو شود.


لینک راهنمای استفاده از کتابخانه دیجیتال
http://utdlib.ut.ac.ir/Info/Introduce