مجموعه 3000 جلدی در حوزه ایرانشناسی به کتابخانه مرکزی اهدا شد

مجموعه اهدایی جناب آقای دکتر طهمورث ساجدی صبا، عضوهیأت علمی گروه زبان و ادبیات فرانسه دانشگاه تهران و نائب رئیس اسبق انجمن ایرانشناسی به کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه تهران بالغ بر حدود 3000 مجلد کتاب است.

این مجموعه ارزنده شامل کتاب و مجلات به زبان فارسی و فرانسه در حوزه مطالعات ایرانشناسی و ایرانشناسان، تاریخ، فرهنگ و ادبیات ایران می باشد. با توجه به حوزه تخصصی دکتر ساجدی صبا در زمینه ادبیات تطبیقی، بخش اعظمی از این مجموعه اهدایی نیز در همین زمینه است.

مجموعه اهدایی آقای دکتر ساجدی صبا در تالار ایرانشناسی واقع در طبقه همکف کتابخانه مرکزی نگهداری می شود. در این زمینه از همراهی و همدلی جناب آقای شمیسا، خواهرزاده ایشان، بسیار بسیار سپاسگزاریم.