نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

مدیریت

مدیریت


 رییس کتابخانه مرکزی:    آقای دکتر رسول جعفریان

   سوابق تحصیلی:  --------------------------------------------------------------

   تاریخ انتصاب:   آبان ماه 1396

   پست الکترونیکی:

      

  معاون اجرایی:   آقای دکتر محمد مهدی خسرویان

  سوابق تحصیلی:    دکترای زبان و ادبیات فارسی--------ن-------------------

   تاریخ انتصاب:  خرداد ماه 1396

   پست الکترونیکی:

      

  معاون فنیخانم دکتر سوسن اصیلی

    سوابق تحصیلی:   -------------------------------------------------------

    تاریخ انتصاب:  اسفند ماه  1394

    پست الکترونیکی:     

 

  معاون تامین منابع علمی: خانم مهندس معصومه آدینه

    سوابق تحصیلی:   کارشناسی ارشد فناوری اطلاعات از دانشگاه تربیت مدرس        

                                    مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار از دانشگاه تهران-

      تاریخ انتصاب:   خردادماه 1396

    پست الکترونیکی: madineh@ut.ac.ir

 

 رئیس اداره فراهم آوری و ساماندهی منابع: خانم ملیحه درخوش

  سوابق تحصیلی:   دانشجوی دکتری علم اطلاعات و دانش ­شناسی دانشگاه فردوسی مشهد

                             کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع ­رسانی دانشگاه آزاد تهران

                             کارشناسی کتابداری و اطلاع ­رسانی دانشگاه شاهد       

  تاریخ انتصاب:  آذرماه 1398

   پست الکترونیکی:

 

   مشاورین کتابخانه مرکزی:    

    آقای دکتر نادر نقشینه - عضو هیات علمی گروه علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه تهران