مراسم اهدای جوایز به اهداء کنندگان کتاب به کتابخانه مرکزی برگزار شد

مراسم اهدای جوایز به اهداء کنندگان کتاب به کتابخانه مرکزی در تاریخ 1396/12/19 برگزار شد.