مراسم دید و بازدید سال 97 با حضور دکتر جعفریان و همکاران کتابخانه مرکزی برگزار شد

مراسم دید و بازدید سال 97 با حضور دکتر جعفریان و همکاران کتابخانه مرکزی در تاریخ 14 فروردین ماه 1397 برگزار شد.
در این جلسه دکتر جعفریان ضمن تبیین اهداف و افق های سال جدید، نکاتی را در جهت بهبود عملکرد و افزایش بهره وری بخش های مختلف تبیین کردند. همچنین پس از ایشان سایر همکاران نقطه نظرهای خود را در جهت توسعه و ارتقای جایگاه کتابخانه مرکزی بیان کردند.